1.ഭരണവിഭാഗം

എസ്.പി.ഐ.ഒ.               -    ശ്രീമതി.സുജിതകുമാരി.എസ്.എസ്.

                                               (സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,അഡ്മിനിസ്ട്രഷന്‍)

                                                

അപ്പലേറ്റ്‌ അതോറിറ്റി    -    ശ്രീമതി.കെ.എസ്.സുധ

                                              (അഡ്മിനിസ്ട്രറ്റിവ് ഓഫീസര്‍)

 

  1. പരാതിവിഭാഗം

എസ്.പി.ഐ.ഒ.              -    ശ്രീ.ആകാശ് രവി

                                              (സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,എല്‍.എ.1)

                                              ശ്രീ.രഘുറാം.ജി

                                              (സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,എല്‍.എ.2)

 

അപ്പലേറ്റ്‌ അതോറിറ്റി –     ശ്രീ.കെ.ആര്‍.പ്രസന്നന്‍

                                              (രജിസ്ട്രാര്‍)

Copyright 2015 KeSCPCR. All Rights Reserved designed by KELTRON Software Group

പകര്‍പ്പവകാശം © 2015 കേരള ബാലവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. രൂപകല്‍പന ചെയ്തത് കെല്‍ട്രോണ്‍