1.ഭരണവിഭാഗം

എസ്.പി.ഐ.ഒ.               -    ശ്രീമതി.സുജിതകുമാരി.എസ്.എസ്.

                                               (സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍,അഡ്മിനിസ്ട്രഷന്‍)

                                                

അപ്പലേറ്റ്‌ അതോറിറ്റി    -    ശ്രീമതി. ജെസ്സി ജോർജ്

                                              (അഡ്മിനിസ്ട്രറ്റിവ് ഓഫീസര്‍)

 

  1. പരാതിവിഭാഗം

എസ്.പി.ഐ.ഒ.              -    ശ്രീ.ആകാശ് രവി

                                             സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍/ കോർട്ട് ഓഫീസർ I

                                             

എസ്.പി.ഐ.ഒ.               -   ശ്രീമതി.ലിൻഡ ഫ്ലെച്ചർ 

                                            സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍/ കോർട്ട് ഓഫീസർ II

 

     എ.പി.ഐ.ഒ.              -ശ്രീ. ജി. അരുൺ കുമാർ 

                                          സി 1, സി.സി. ഡി. ഇ  ഒ

      

     എ.പി.ഐ.ഒ.              -ശ്രീമതി. നിഷ 

                                          സി 2, സി.സി. ഡി. ഇ  ഒ 

     എ.പി.ഐ.ഒ.              -ശ്രീ.രഞ്ജിത്ത് കുമാർ എസ്

                                          എൽ.എ 1,  ലീഗൽ  അസിസ്റ്റന്റ്  I                    

    എ.പി.ഐ.ഒ.             -ശരത് S 

                                        എൽ.എ 2,  ലീഗൽ  അസിസ്റ്റന്റ്  II 

 

അപ്പലേറ്റ്‌ അതോറിറ്റി –     ശ്രീ.കെ.ആര്‍.പ്രസന്നന്‍

                                              (രജിസ്ട്രാര്‍)

Copyright 2015 KeSCPCR. All Rights Reserved designed by KELTRON Software Group

പകര്‍പ്പവകാശം © 2015 കേരള ബാലവകാശസംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്. രൂപകല്‍പന ചെയ്തത് കെല്‍ട്രോണ്‍